ERKENDE BEMIDDELING

Bemiddeling    is    een    nieuwe    en    meer    efficiënte    wijze    van    inning    van    onbetaalde    schuldvorderingen    (met    aandacht    voor    de   specifieke    noden    van    de    schuldenaar).

Gerechtsdeurwaarder Eric Hooft is een wettelijk erkend bemiddelaar. Een akkoord gesloten met de hulp van een erkend bemiddelaar kan gehomologeerd worden door de rechtbank. Zo wordt dit akkoord een uitvoerbare titel die door een gerechtsdeurwaarder gerechtelijk kan worden uitgevoerd.

WAT IS BEMIDDELING ?

Bemiddeling is een alternatieve wijze van geschillenbeslechting waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om zelf tot een oplossing te komen. Deze oplossing wordt dan ook gedragen door beide partijen en wordt vaker nagekomen. Bovendien is een bemiddelingsprocedure sneller en goedkoper. Er worden immers lange procedures voor de rechtbank vermeden. Ook de kosten van een advocaat kunnen worden uitgespaard.

Het optreden van de bemiddelaar kenmerkt zich als volgt

Neutraliteit

De bemiddelaar is geen vertegenwoordiger van één van de partijen. Hij treedt op als onafhankelijke derde partij.

Geheimhouding

De bemiddelaar is gehouden tot een absolute geheimhoudingsplicht. Hij kan en mag niets bekend maken van de informatie die hij tijdens de bemiddeling verneemt. 

INVORDERINGSTRAJECT (de voordelen t.o.v. een klassieke procedure)

Opstarten van het dossier en versturen van een aanmaning

De opdrachtgever bezorgt ons (hetzij individueel, hetzij via een gezamenlijk bestand) de gegevens m.b.t. de onbetaalde factuur. Op basis van deze gegevens maken wij een elektronisch dossier aan en wordt er een aanmaningsbrief aan de schuldenaar (debiteur) verstuurd.

In deze aanmaningsbrief wordt opgave gedaan van de oorzaak van de schuld. Tevens wordt een detail van de schuld bijgevoegd. Deze aanmaningsbrief dient de wettelijke vermeldingen te bevatten.  In deze brief wordt tegelijkertijd aan de debiteur aangeboden een bemiddelingstraject op te starten.

Bemiddelingstraject

Indien de debiteur wenst in te gaan op de uitnodiging tot bemiddeling, wordt deze op kantoor uitgenodigd voor een eerste gesprek. In dit gesprek worden de principes en het doel van de bemiddeling uitgelegd. Indien de debiteur een bemiddelingstraject wenst op te starten wordt eerst een bemiddelingsprotocol afgesproken.

Vervolgens wordt nagegaan waarom de debiteur niet betaald heeft. Betreft het enkel nalatigheid dan kan dit eenvoudigweg worden opgelost door betaling van de schuld. Is de debiteur onvermogend, kan samen worden nagegaan welk de terugbetalingscapaciteit van de debiteur is. Eventueel kunnen betalingsfaciliteiten worden overeengekomen. Ook andere redenen voor het niet-betalen kunnen aan bod komen (ontevreden over de geleverde dienst).

Dit onderzoek kan leiden tot een voorstel dat aan de schuldeiser wordt voorgelegd. Indien de schuldeiser akkoord gaat met het voorstel van de debiteur, wordt een akkoord afgesloten. De aanwezigheid van de opdrachtgever is niet noodzakelijk. De communicatie verloopt via de bemiddelaar wat deze vergemakkelijkt. 

Homologatie van bemiddelingsakkoord

Wanneer de debiteur beseft dat hij moet betalen doch dit niet in één keer kan betalen, kunnen partijen betalingstermijnen afspreken. Dit bemiddelingsakkoord kan door de rechtbank gehomologeerd worden.

Dit betekent dat, wanneer de debiteur in gebreke blijft zijn belofte na te komen, een gerechtsdeurwaarder dit akkoord gedwongen    kan    uitvoeren.    Er    is    op    dat    ogenblik    geen    verzet    of    hoger    beroep    meer    mogelijk,    de    schuld    is    definitief    opeisbaar.  Op deze wijze wordt een procedure voor de rechtbank vermeden. 

Gebrek aan akkoord

Indien geen akkoord kan bekomen worden, kan overwogen worden om alsnog tot dagvaarding over te gaan. Door de opbouw van het dossier kan op dit ogenblik beter ingeschat worden wat de recuperatiekansen zijn. Wanneer blijkt dat de invordering zeer dubieus is, kan een gerechtsdeurwaarder dit rapporteren aan de opdrachtgever. Dit verslag kan gebruikt worden om de vordering af te schrijven als oninvorderbaar.

Indien de recuperatiekans niet als negatief wordt ingeschat, kan een gerechtsdeurwaarder overgaan tot dagvaarding. Ook op het moment van dagvaarding kan aan de schuldenaar voorgesteld worden om een bemiddelingstraject op te starten. 

Procedure voor de rechtbank

Wanneer de schuldenaar (debiteur) niet of niet gunstig reageert op de dagvaarding, wordt de dagvaarding aan de rechtbank overgemaakt. Uw advocaat zal vervolgens het dossier bij de rechtbank verdedigen om een gunstig vonnis te bekomen. Nadien kunnen de klassieke uitvoeringsmiddelen worden uitgeput.

KOSTPRIJS

1. In de minnelijke fase mogen er aan de schuldenaar (debiteur) geen kosten worden aangerekend.

2. In de gerechtelijke fase betaalt de in het ongelijke gestelde partij de gerechtskosten.