IOS PROCEDURES (invordering van onbetwiste geldschulden)

De IOS procedure is een vrij nieuwe adminstratieve procedure die er op gericht is om onbetwiste geldschulden tussen professionelen op een snellere en efficiëntere wijze te innen.

TOEPASSINGSGEBIED

De IOS procedure kan toegepast worden voor de Invordering van onbetwiste geldschulden tussen professionelen (zowel de schuldeiser als de schuldenaar dienen te zijn ingeschreven in een ondernemingsregister). Handelingen die niet zijn verricht in het kader van de activiteiten van de onderneming of niet-contractuele verbintenissen zijn uitgesloten. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de procedure van zodra er een faillissement, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling is tussen gekomen.

VOORWAARDEN M.B.T. DE SCHULDVORDERING

De schuldeiser dient te beschikken over een zekere, vaststaande en opeisbare geldschuld die niet eerder werd betwist door de schuldenaar (bijv. niet-geprotesteerde onbetaalde facturen, een leningsovereenkomst die niet wordt nageleefd, enz.). Er staat geen limiet op het bedrag van de hoofdsom dat kan worden ingevorderd. De in te vorderen schadebedingen, intresten en wettelijk voorziene verhogingen daarentegen, mogen samen niet hoger zijn dan 10 % van de hoofdsom.

PROCEDURE IN HET KORT

De administratieve procedure kan slechts worden gestart nadat de gerechtsdeurwaarder een opdracht heeft ontvangen van een schuldeiser, die werd geviseerd en toegelaten door een advocaat. De advocaat is de “eerste rechter” en dient na te gaan of aan alle procedurele voorwaarden is voldaan.

Er zijn geen wettelijke bepalingen of afspraken omtrent het ereloon van de advocaat, dit is vrij te bepalen tussen de schuldeiser en de advocaat. Het is alleszins niet mogelijk om een rechtsplegingsvergoeding mee in te vorderen. Na ontvangst van de opdracht zal de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betaling betekenen aan de schuldenaar, samen met een antwoordformulier en de nodige bewijsstukken m.b.t. de schuld (bijv. facturen of eerder verstuurde aanmaningsbrieven). De schuldenaar heeft vanaf de betekening van de aanmaning één maand de tijd om te reageren via het antwoordformulier.

• Wanneer de schuldenaar de schuld volledig betaalt, geldt dit als een dading. De schuldeiser kan nadien geen gerechtelijke procedure meer opstarten voor het gedeelte boven de 10 % van de hoofdsom waar hij op grond van zijn factuurvoorwaarden en contractueel bedingen recht op heeft.

• Wanneer de schuldenaar de schuld gemotiveerd betwist, loopt de procedure ten einde. De schuldeiser heeft dan de mogelijkheid om alsnog een gerechtelijke procedure in te leiden voor de bevoegde rechtbank.

• Wanneer de schuldenaar een afbetalingsregeling bekomt en deze stipt naleeft, wordt de procedure geschorst.

Bij gebreke aan betaling of betwisting, kan de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder ten vroegste na één maand en acht dagen na de betekening van de aanmaning verzoeken om een proces-verbaal van niet-betwisting op te stellen. Dit pv zal via het centraal register worden uitvoerbaar verklaard door een magistraat. Het uitvoerbaar verklaard pv van niet-betwisting is een uitvoerbare titel krachtens welke de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig het gemeen recht. Enkel een verzoekschrift op tegenspraak neergelegd door de schuldenaar bij de bevoegde rechtbank, zal de tenuitvoerlegging schorsen.

VOORDELEN

  • Vaststellingen van materiele feiten : aangezien het een administratieve procedure betreft, is er geen tussenkomst van de rechtbank vereist. Er kan op zeer korte termijn (één maand en acht dagen vanaf de betekening van de aanmaning) en op eenvoudigere wijze een uitvoerbare titel worden bekomen om de geldschuld te kunnen invorderen.
  • De procedure is ook goedkoper dan een gerechtelijke procedure (geen rolrecht, geen rechtsplegingsvergoeding, vrijstelling van registratierechten).
  • Bij de betekening van de aanmaning, kan de gerechtsdeurwaarder zich ter plaatse een beeld vormen van de solvabiliteit van de schuldenaar. De schuldeiser kan dan, in geval van betwisting, beter inschatten of het wel de moeite loont om een gerechtelijke procedure op te starten.